[_QT_]

Quyết Thắng

Statistics

Total members 86
Average Efficiency
Average WN8
Provinces total 4
Total income 336 
Visit clan page
Clans ranking
Average WN8 49
Total income 8
Provinces total 11
Để tham gia clan _QT_ :
Yêu cầu:

- Thời gian onl: Bất kỳ lúc nào, khi có Clan War phải tham gia, nếu có trận CW trong thời gian từ 14h -> 22h.
Nếu đánh public - bất cần lệnh của Clan - khi có yêu cầu đánh CW thì tự hiểu Hậu Quả. ( Không cần giải thích nhiều)
- Xe cấp X: 5 Trong đó Obj 277, Obj 140, E 3, EBR, Super Conqueror được ưu tiên
- Xe cấp VIII :5

- Win rate từ tổng các trận đấu từ 50% trở lên. Nếu không đạt sẽ xét các trận đấu gần đây trên http://wotlabs.net/sea, nếu đạt trên 52% thì xem như đạt yêu cầu về win rate.
Địa chỉ :
Clan stronghold
Tier 10
Number of Zones 4
Buildings count 8
Average buildings level 10

Relationships

No relationships

Add relationship | Relationships from other clans

X tier vehicles

HT MT TD SPG LT
726 598 371 139 140
Detailed list of vehicles

Important moments

21.10.2021 New province Zag
21.10.2021 New province Casablanca
21.10.2021 New province Tan-Tan
20.10.2021 New province Safi
15.10.2021 Lost province Tissint
15.10.2021 Lost province Beni Mellal
15.10.2021 Lost province Agadir
15.10.2021 Lost province Ouarzazate
15.10.2021 Lost province Zagora
14.10.2021 New province Beni Mellal

Global Map

All VI VIII X
Battles 3213 1 327 2885
Win rate 46.13% - 48.62% 45.86%
Elo 981 993 1024
Provinces
Safi (Fisherman's Bay) - 1 days
season_17_sg_tier10_15x15
Prime time:
120 
Tier: 0
Tan-Tan (Fisherman's Bay) - 0 days
season_17_sg_tier10_15x15
Prime time:
48 
Tier: 0
Casablanca (Ruinberg) - 0 days
season_17_sg_tier10_15x15
Prime time:
120 
Tier: 0
Zag (Abbey) - 0 days
season_17_sg_tier10_15x15
Prime time:
48 
Tier: 0
Battle schedule
No battles planned

Composition

# Player Efficiency WN8 Win Rate
1 327 2 073 56.1%
1 624 2 726 64.66%
828 827 46.75%
1 205 1 603 51.91%
826 1 142 47.33%
1 121 1 443 50.26%
1 074 1 446 50.67%
869 1 022 47.89%
957 1 097 48.04%
1 167 1 791 53.9%
1 236 1 945 53.34%
1 107 1 437 48.91%
1 082 1 347 49.99%
1 057 1 442 49.94%
1 140 1 424 49.93%
1 000 1 270 51.16%
1 231 1 727 53.05%
1 173 1 841 53.58%
1 131 1 752 52.53%
1 727 3 226 66.78%
1 505 2 218 55.19%
821 808 48.06%
1 512 2 585 59.72%
1 089 1 330 50.84%
1 305 2 063 53.69%
994 1 197 48.34%
1 225 1 730 51.22%
1 253 2 074 54.68%
1 153 1 557 51.43%
1 173 1 625 51.51%
1 240 1 627 51.3%
1 414 2 113 54.34%
1 224 1 675 51.18%
1 251 1 814 53.58%
1 294 2 200 57.29%
1 105 1 624 51.62%
1 071 1 462 50.68%
771 660 46.38%
1 395 1 933 58.74%
1 295 1 735 52.12%
1 028 1 512 51.4%
1 046 1 588 51.66%
885 1 281 49.06%

Charts

Full charts

Average WN8
_QT_

Total members
_QT_

Total income
_QT_

Provinces total
_QT_

X tier vehicles
_QT_