[_QT_]

Quyết Thắng

Statistics

Total members 92
Average Efficiency
Average WN8
Provinces total 0
Total income
Visit clan page
Clans ranking
Average WN8 68
Total income -
Provinces total -
Để tham gia clan _QT_ :
Yêu cầu:

- Thời gian onl: Bất kỳ lúc nào, khi có Clan War phải tham gia, nếu có trận CW trong thời gian từ 14h -> 22h.
Nếu đánh public - bất cần lệnh của Clan - khi có yêu cầu đánh CW thì tự hiểu Hậu Quả. ( Không cần giải thích nhiều)
- Xe cấp X: 5 Trong đó Obj 277, Obj 140, E 3, EBR, Super Conqueror được ưu tiên
- Xe cấp VIII :5

- Win rate từ tổng các trận đấu từ 50% trở lên. Nếu không đạt sẽ xét các trận đấu gần đây trên http://wotlabs.net/sea, nếu đạt trên 52% thì xem như đạt yêu cầu về win rate.
Địa chỉ :
Clan stronghold
Tier 10
Number of Zones 4
Buildings count 8
Average buildings level 10

Relationships

No relationships

Add relationship | Relationships from other clans

X tier vehicles

HT MT TD SPG LT
846 623 427 145 150
Detailed list of vehicles

Important moments

14.07.2022 Lost province
19.06.2022 Lost province
18.06.2022 New province
18.06.2022 Lost province
18.06.2022 Lost province
18.06.2022 Lost province
18.06.2022 Lost province
17.06.2022 New province
17.06.2022 New province
17.06.2022 New province

Global Map

All VI VIII X
Battles 3514 1 327 3186
Win rate 46.78% - 48.62% 46.61%
Elo 981 993 1189
Provinces
No provinces
Battle schedule
No battles planned

Composition

# Player Efficiency WN8 Win Rate
976 1 152 49.04%
1 060 1 556 51.77%
1 202 1 610 51.9%
1 191 1 607 51.81%
1 153 1 233 46.86%
957 1 308 50.55%
1 100 1 491 50.72%
877 1 038 47.79%
1 161 1 607 52.25%
1 211 1 776 53.48%
945 1 310 50.53%
1 022 1 668 45.76%
1 157 1 623 49.94%
978 1 260 49.45%
1 419 2 169 55.34%
766 756 45.68%
1 134 1 431 50.06%
1 181 1 531 49.97%
1 167 1 563 51.14%
1 114 1 705 52.25%
971 1 440 50.56%
1 535 2 617 59.57%
1 091 1 348 50.95%
996 1 272 48.96%
1 350 2 042 53.23%
1 559 2 423 57.66%
1 180 1 643 51.73%
809 1 102 48.69%
1 082 1 453 50.38%
1 148 1 596 52.54%
1 232 1 681 51.17%
959 1 119 47.85%
1 263 1 765 51.71%
1 013 1 288 48.44%
1 188 1 545 51.28%
1 047 1 514 50.94%
1 397 1 964 58.76%
1 218 1 708 51.55%
1 288 1 731 52.13%

Charts

Full charts

Average WN8
_QT_

Total members
_QT_

Total income
_QT_

Provinces total
_QT_

X tier vehicles
_QT_