Our site is now also available in dark theme. You can switch themes with new control in menu[-EZY-]

EaSyCarry

Statistics

Total members 94
Average Efficiency
Average WN8
Provinces total 2
Total income
Visit clan page
Clans ranking
Average WN8 48
Total income -
Provinces total 18
Để tham gia clan FAL:
Yêu cầu:
- Win rate từ tổng các trận đấu từ 50% trở lên. Nếu không đạt sẽ xét các trận đấu gần đây trên http://wotlabs.net/sea, nếu đạt trên 52% thì xem như đạt yêu cầu về win rate.

- Xe cấp X: 3. Trong đó med X: > 1.
- Xe cấp VIII : 3
- Thời gian onl: Bất kỳ lúc nào, nhưng phải tham gia clan war nếu có trận đánh trong thời gian từ 14h -> 22h.

Địa chỉ :
Clan stronghold
Tier 9
Number of Zones 4
Buildings count 8
Average buildings level 7.75

Relationships

No relationships

Add relationship | Relationships from other clans

X tier vehicles

HT MT TD SPG LT
697 562 386 110 120
Detailed list of vehicles

Important moments

20.02.2020 New province Mertzon
19.02.2020 New province San Angelo
14.02.2020 Lost province Chadron
13.02.2020 New province Chadron
27.11.2019 Lost province
26.11.2019 New province
23.11.2019 Lost province
23.11.2019 Lost province
22.11.2019 New province
22.11.2019 New province

Global Map

All VI VIII X
Battles 2433 1 327 2105
Win rate 44.47% - 48.62% 43.85%
Elo 981 993 1128
Provinces
Mertzon (Prokhorovka) - 0 days
dawn_of_industry_sg_league2
Prime time:

Tier: 0
San Angelo (Fisherman's Bay) - 1 days
dawn_of_industry_sg_league2
Prime time:

Tier: 0
Battle schedule
No battles planned

Composition

# Player Efficiency WN8 Win Rate
1 065 1 655 51.71%
1 217 1 600 51.92%
976 1 281 50.3%
1 185 1 503 51.96%
1 110 1 401 48.89%
1 165 1 689 52.79%
1 040 1 249 48.99%
1 318 1 808 52.57%
1 074 1 443 50.28%
1 514 2 215 55.28%
1 086 1 231 50.35%
1 012 1 285 49.85%
1 174 1 783 52.19%
1 189 1 562 50.69%
1 046 1 463 50.28%
954 1 288 50.77%
1 124 1 452 53.07%
850 1 138 49.17%
857 1 142 49.59%
1 802 3 372 64.02%
962 1 298 49.66%
982 1 204 48.49%

Charts

Full charts

Average WN8
-EZY-

Total members
-EZY-

Total income
-EZY-

Provinces total
-EZY-

X tier vehicles
-EZY-